EU mreže za rad s javnošću i informiranje

Europska komisija uspostavila je niz mreža za rad s javnošću i informiranje kako bi se omogućila dostupnost informacija o EU-u, politikama, programima, mogućnostima financiranja, pravima potrošača, zapošljavanju u EU, mogućnostima za mlade, poslovanju u EU, mobilnosti i drugim pitanjima.

Osim institucija na nacionalnoj razini, u rad pojedinih EU mreža, kao partneri ili multiplikatori, uključene su i organizacije i ustanove na lokalnoj/regionalnoj razini, među kojima i one s područja Osječko-baranjske županije.

 

EU mreže i kontaktne točke u Osječko-baranjskoj županiji

EUROPE DIRECT Osijek član je mreže EUROPE DIRECT u Hrvatskoj koju čini 10 centara, a koji su dio mreže od više od 420  EUROPE DIRECT centara diljem EU-a. Svrha centara je približiti Europu ljudima na lokalnoj i regionalnoj razini te ih potaknuti na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-a. Mrežom upravlja Europska komisija. Europe Direct Osijek djeluje pri Javnoj ustanovi Županijskoj razvojnoj agenciji Osječko-baranjske županije u Osijeku.

EUROPSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR Pravni fakultet Osijek dio je EUROPE DIRECT mreže. Europski dokumentacijski centri (EDC) doprinose komuniciranju Europske komisije o Europskoj uniji, prioritetima i politikama s ciljem poboljšanja komunikacije s građanima, posebice s akademskom zajednicom na lokalnoj i regionalnoj razini. Knjižnica Pravnog fakulteta Osijek sjedište je Europskog dokumentacijskog centra i jedan je od 7 EDC-a u Hrvatskoj.

EURES
je mreža za suradnju država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, koju koordinira Europska komisija. Mreža EURES pomaže tražiteljima posla da pronađu posao u inozemstvu te poslodavcima koji žele angažirati radnike iz drugih zemalja. EURES u Hrvatskoj djeluje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a sastoji se od 5 ureda među kojima je i EURES Osijek koji djeluje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnom uredu Osijek.

Europska poduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) pomaže poduzećima u inovacijama i rastu na međunarodnoj razini. To je najveća svjetska mreža podrške malim i srednjim poduzećima (MSP) s međunarodnim ambicijama. Usluge EEN Mreže namijenjene su malim i srednjim poduzetnicima, ali i poslovnim institucijama, istraživačkim centrima te sveučilištima. TERA Tehnopolis d.o.o. sa sjedištem u Osijeku partner je u konzorciju Europske poduzetničke mreže Hrvatske.

EURODESK je europska informacijska mreža koja mladima pruža informacije o međunarodnim mogućnostima volontiranja, putovanja, stažiranja, studiranja i razmjena i brojnih drugih međunarodnih i nacionalnih mogućnosti. Eurodesk Hrvatska, pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, dio je ove europske mreže i surađuje s partnerskim organizacijama (multiplikatorima) na lokalnoj razini. Jedna od organizacija EURODESK multiplikatora u Hrvatskoj je udruga PRONI Centar za socijalno podučavanje sa sjedištem u Osijeku.

EURAXESS lokalna kontaktna točka na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dio je EURAXESS mreže u Hrvatskoj. Glavni zadatak mreže je pružiti relevantne informacije stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima, kao i hrvatskim istraživačima koji žele svoj istraživački rad realizirati u inozemstvu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije djeluje kao nacionalna organizacija za EURAXESS.

 

Ostale EU mreže i kontaktne točke u Hrvatskoj

Desk Kreativne Europe – Kultura djeluje pri Ministarstva kulture i medija. Pruža informacije o Programu Kreativna Europa - potprogramu KULTURA, načinima korištenja sredstava i suradnji koje se na europskoj razini nude u području kulture.

Desk Kreativne Europe – Ured MEDIA djeluje u sklopu Hrvatskoga audiovizualnog centra. Pruža informacije o Programu Kreativna Europa - potprogramu MEDIA i mogućnostima sudjelovanja u potprogramu MEDIA namijenjenog audiovizualnom sektoru.

Erasmus+ u Hrvatskoj u nadležnosti je Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Erasmus+ programom EU-a za područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta upravlja Europska komisija zajedno s nacionalnim agencijama u cilju što bolje informiranosti o programu te kako bi se osiguralo njegovo dobro funkcioniranje.

Nacionalni Europass centar u Hrvatskoj djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Europass je skup internetskih alata i informacija koji omogućuje učinkovito predstavljanje vještina i kvalifikacija u Europi.

Euroguidance Hrvatska djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije i dio je Euroguidance europske mreže nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Mreža ima za cilj promicati europsku dimenziju u profesionalnom usmjeravanju i pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja.

EURAXESS mreža u Hrvatskoj dio je europske EURAXESS mreže inicijative Europske komisije namijenjene povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. Agencija za mobilnost i programe Europske unije djeluje kao nacionalna organizacija za EURAXESS, a domaćin je i EURAXESS servisnog centra uz koji djeluju i lokalne kontaktne točke pri većim sveučilištima i istraživačkim organizacijama.

Nacionalni koordinator nacionalnih osoba za kontakt za program Obzor Europa - Ministarstvo znanosti i obrazovanja je koordinator sudjelovanja i tijelo nadležno za uspostavu sustava podrške za program Obzor Europa (Horizon Europe) - okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije. Mreža nacionalnih osoba za kontakt djeluje pri: Ministarstvu znanosti i obrazovanja, HAMAG BICRO, SRCE, Ministarstvu unutarnjih poslova i Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE djeluje pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Pruža informacije o programu LIFE instrumentu Europske unije namijenjenog financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša i klime, natječajima i mogućnostima prijave projekata.

Europski potrošački centar Hrvatska djeluje u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dio je mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) Pruža savjete i informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova.

Mreža SOLVIT je usluga je koju pružaju tijela državne uprave u svim državama članicama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i u Norveškoj. Mreža SOLVIT može pomoći kad tijela javne vlasti u drugoj državi članici EU-a prekrše prava građanina EU-a ili poduzeća u EU-u i kada slučaj još nije prijavljen sudu.

Jedinstvene kontaktne točke portali su e-vlada na kojima pružatelji usluga mogu dobiti potrebne informacije na internetu o administrativnim uvjetima za obavljanje njihove djelatnosti. Njima upravlja mreža nacionalnih koordinatora EUGO. Jedinstvena kontakt točka za usluge u Hrvatskoj pruža poslovne informacije koje se odnose na Hrvatsku.

 

logo_dno.png
Radićeva 4, Osijek
Hrvatska
tel. +385 (0) 31 221 839
e-mail: info@europedirect-osijek.eu

Radno vrijeme

Radno vrijeme: od 07:30 – 15:30 sati

Izjava o pristupačnosti

Društvene mreže

Pretraživanje

Sadržaj web stranice odgovornost je Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije. © 2021 Europe Direct Osijek

Search